Auto-Suni Liikuttava kumppani
Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Auto-Sunin tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännössä kuvataan, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla Auto-Suni kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakkaistaan. Tahtotilamme on kertoa tietojen käsittelystä avoimesti, kattavasti ja helposti ymmärrettävällä tavalla, sekä toimia asiakkaan yksityisyyttä ja tietosuojaa edistävällä tavalla.

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito. Asiakassuhde katsotaan muodostuneeksi, jos henkilö asioi Auto-Sunin kanssa, pyytää tarjouksen, tekee tilauksen tai ajanvarauksen, varaa koeajon tai pyytää yhteydenottoa.

Auto-Sunin nettisivustojen (www.auto-suni.fi ja www.kumppani.fi) kävijöistä kerätään evästeiden avulla tietoja kävijämäärien tilastointitarkoituksessa, asiakasta mahdollisesti kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi.

2. Tietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla asiakassuhteen kautta muodostunut Auto-Sunin oikeutettu etu, asiakkaan tekemä sopimus tai lakisääteinen velvoite. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.

3. Mistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään. Asiakkailta saadaan tietoja mm. myymälässä asioinnin yhteydessä, asiakkaan nettisivuilta lähettämien lomakkeiden ja nettisivujen chat -palvelun kautta, puhelimitse ja sähköpostilla. Nettisivujen kävijöistä kerätään tietoja evästeiden avulla.

Tietoja saadaan myös TraFin ajoneuvorekisteristä silloin kun rekisteröidyn ja Auto-Sunin välille on muodostunut asiakassuhde. TraFin ajoneuvorekisteristä saadaan ajoneuvon rekisterinumeron perusteella ajoneuvon tekniset tiedot sekä omistajien ja haltijoiden nimi ja osoite.

4. Mitä tietoja rekisteröidystä käsitellään?

Keräämme rekisteröidyistä asioinnin ja yhteydenpidon kannalta oleelliset tiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite sekä muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilötunnusta käsittelemme jos asiakas maksaa ostoksensa laskulla tai luotolla, tilaa autoonsa uuden avaimen, tekee auton tilaussopimuksen tai koeajovarauksen ja muissa lain sallimissa tilanteissa. Koeajovarauksen yhteydessä tarkistamme ajo-oikeuden. Lisäksi autokaupan yhteydessä käsittelemme tarkempia tunnistetietoja voimassa olevan lainsäädännön (esim. ns. rahanpesulaki 444/2017) mukaisesti. Asioinnista kertyy tapahtumahistoriaa joka on yhdistettävissä asiakkaaseen.

5. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kun se on tarpeellista tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun viimeisimmästä asiakkaan tarjouksesta, tilauksesta, ajanvarauksesta tai koeajosta on kulunut 10 vuotta, ellei lainsäädännössä edellytetä pitempää säilytysaikaa.

6. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Jos asiakkaan yhteydenotto johtaa tilaukseen, voimme luovuttaa asiakkaan tiedot ajoneuvon maahantuojalle ja tehtaalle, siltä osin kun se on tarpeellista tilauksen toimittamiseksi ja asiakastyytyväisyyskyselyn tekemiseksi. Emme luovuta henkilötietoja muille rekisterinpitäjille ilman asiakkaan suostumusta, ellei laki tai viranomainen toisin määrää.

7. Tietojen käsittely muiden rekisterinpitäjien lukuun

Käsittelemme asiakastietoja myös muiden Rekisterinpitäjien lukuun mm. luottohakemuksen, ajoneuvon rekisteröinnin ja vakuutustietojen käsittelyn yhteydessä. Esim. kun teemme autokaupassa rahoitushakemuksen, käsittelemme asiakkaan tietoja rahoitusyhtiön lukuun. Kun rekisteröimme auton, toimimme TraFin sekä vakuutusyhtiön Käsittelijöinä.

Rekisterinpitäjä, jonka Käsittelijänä toimimme, määrittelee oman rekisterinsä tarkoitukset, keinot ja perusteet. Käsittelijänä toimiminen perustuu aina Rekisterinpitäjän ja Auto-Sunin välille tehtyyn kirjalliseen sopimukseen. Auto-Suni sitoutuu noudattamaan Rekisterinpitäjän ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Kun toimimme toisen Rekisterinpitäjän Käsittelijänä, henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan tekemän sopimuksen täytäntöönpanoon tähtäävät toimenpiteet, asiakkaan antama suostumus tai muu Rekisterinpitäjän määrittelemä peruste.

8. Tietojen luovuttaminen EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaaminen

Tietoja suojataan useilla menetelmillä kuten palomuureilla, rajoitetuilla käyttöoikeuksilla sekä tilojen vartioinnilla. Nettisivustomme on salattu varmenteen avulla. Auto-Suni sekä Auto-Sunin alihankkijat käsittelevät kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti. Alihankkijoiden tietojen käsittely perustuu kirjallisiin sopimuksiin, jotka voidaan purkaa, jos alihankkija rikkoo luottamuksellisuutta. Auto-Suni vastaa alihankkijoidensa tietojen käsittelystä kuten omastaan. Tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeen päästä tietoihin. Tietoja käsitellään vain silloin kun se on tarpeen tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

  • Oikeus vastaanottaa asiakasta koskevat henkilötiedot esim. tietojen tarkastamiseksi tai siirtämiseksi toiseen rekisteriin.
  • Oikeus vaatia asiakasta koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
  • Oikeus sallia ja kieltää sähköinen suoramarkkinointi.
  • Oikeus muuttaa muita henkilötietojen käsittelyn suostumuksia.
  • Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä.
  • Oikeus tulla unohdetuksi.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa asiakkaan pyyntöä siltä osin kun asiakkaan oikeudet ovat ristiriidassa rekisterinpitäjälle laissa määrättyjen velvoitteiden kanssa. Mikäli asiakas haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kohdassa 11 mainittuun yhteyshenkilöön.

11. Yhteystiedot tietosuojakäytäntöä koskevissa asioissa

Rekisterinpitäjä: Auto-Suni Oy, Harapaisentie 2, 53500 Lappeenranta. Puh. 0207 694 600 (vaihde), info@auto-suni.fi
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Jaakko Kokkola, puh. 040 840 2703, tietosuoja@auto-suni.fi